جشنواره سفر ایسر

 سفر به ترکیه
سفر به ترکیه

 

با پایان یافتن جشنواره ایسر، شرکت سازگار ارقام به وعده خود عمل کرده و فروشندگانی را که موفق به فروش میزان تعیین شده از جانب این شرکت شده بودند، راهی سفر آنتالیا کرد. 68 نفر از سراسر ایران در دو گروه 34 نفره در تاریخ های 22/06/94 و 29/06/94 به مدت یک هفته مهمان سازگار در کشور ترکیه بودند.